ПРАВИЛА И УСЛОВИ НА ПРОГРАМАТААпликацијата за пријавување треба да биде целосна, правилно пополнета и потпишана, преку своерачен потпис на печатена апликација за членство (корисникот изјавува дека е информиран за програмата и дека се согласува со правилата и условите )

Вашите лични податоци ке бидат користени за:

  • За промовирање на нашите производи и услуги,
  • За директен маркетиг и рекламни активности,
  • За да обезбедиме општи и посебни кампањи/ предност на нашите купувачи,
Податоците внесени во табелата ке бидат третирани како податоци од строго доверлив карактер, Жито Маркети ке ги користи за сопствени цели и нема да ги дава или пренесува на било кој начин на трето лице.